Հոլանդի թեսթ

Հոլանդի թեսթավորումը կատարվում է նկ. 1-ի օգնությամբ:


Նկ. 1

Էջում առկա 1 պատկերագրին մատնահարվածելով, էջից էջ անցումը կուղեկցվի ձայնային ազդակով:

2 պատկերագրին մատնահարվածելով էկրանին կբացվի օգնության համակարգը:

3 տիրույթը ցույց է տալիս տվյալ օգտվողի անուն, ազգանունը:

4 պատկերագրին մատնահարվածելով, կարելի է դուրս գալ համակարգից:

Ա տիրույթում արտապատկերվում է թեսթի անվանումը:

Սեղմելով Սկսել հրամանը, սկսվում է թեսթավորումը` նկ. 2:

Նկ. 2

Էջը կազմված է հետևյալ բաժիններից`
  • Ա` Զբաղմունքներ
  • Բ` Ընդունակություններ
  • Գ` Մասնագիտություններ
  • Դ` Ինքնագնահատում
Յուրաքանչյուր բաժնում առկա է Սկսել հրամանը:

Սեղմելով անհրաժեշտ բաժնի Սկսել հրամանը, կբացվի տվյալ բաժնի համապատասխան էջ: