10.05.2016

Տպագրվել է «ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ»

 

Տպագրվել է Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնի կողմից մշակված «ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ»:
Ձեռնարկը նախատեսված է մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում «Կարիերայի կառավարում» և հարակից թեմաներով դասընթացի անցկացման համար, ինչպես նաև կարող է հանդիսանալ մեթոդական ուսումնաօժանդակ նյութ` կարիերայի կենտրոնների կողմից ուսանողների հետ տարվող կարիերայի ուղղորդման աշխատանքների համար:

Այն կարող է կիրառվել նաև ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի 2010թ. հուլիսի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության երրորդ աստիճանում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին» N 1167-Ն հրամանով ընդհանուր պատրաստվածության կրթամասում նախատեսված «Կարիերայի կառավարում և աշխաըանքի որոնման մեթոդներ» (ընտրովի) առանձին կրեդիտի ուսումնական ծրագրի անցկացման համար: 
Ներբեռնել Arian AMU տառատեսակը